Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Jelen általános szerződési feltételek irányadók valamennyi, a https://kizofish.hu weboldalon keresztül történő értékesítés esetén.

1. A Vállalkozás adatai

 1. Név: “Herczeg és Társa” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
  1. Székhely: 6400 Kiskunhalas, Thúry József utca 4. C. ép. 1. em. 5.
  1. Fióktelep: 6723 Szeged, Szent László utca 20. I. em. 2. ajtó
  1. Cégjegyzékszám: 03-06-107779
  1. Nyilvántartó cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

f.    Adószám: 20517584-2-03

2.  Megvásárolható termékek, szolgáltatások, árak

A Vállalkozás a https://kizofish.hu weboldalon keresztül horgászathoz használható eszközöket értékesít.

A Vállalkozás a rendelés időpontjában érvényes árat a termékek mellett tünteti fel. Az árak bruttó árak magyar forintban kifejezve és az általános forgalmi adót tartalmazzák, azonban nem tartalmazzák a szállítási költséget. A Vállalkozás fenntartja magának a jogot a termékek megjelenése és árazása tekintetében történt hiba javítására. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt a helyes adatokról a Vállalkozás honlapján történő közzététel útján. A hiba javítását követően a vevő 3 naptári napon belül megerősítheti a megrendelést vagy megrendelésétől költség nélkül elállhat.

3.  Rendelés és teljesítés

A vevők a weboldalon feltüntetett termékekkel kapcsolatban a https://kizofish.hu weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, az kizofish.flora@gmail.com email címen és a +36 30 208 3982 telefonszámon érdeklődhetnek. A Vállalkozás minden megkeresésre a lehető legrövidebb időn belüli válaszol. A vevők megrendeléseiket a https://kizofish.hu weboldal webshopja használatával rögzíthetik.

A kapcsolatfelvételi űrlap használata során a vevők az alábbi adataikat kötelesek megadni:

 • Név
 • Email cím

A rendelések webshopban való rögzítése során a vevők az alábbi adataikat kötelesek megadni:

 • Számlázási és szállítási név
 • Számlázási és szállítási cím
 • Telefonszám
 • Email cím
 • Adószám (ha van a vevőnek)

A webshopban leadott megrendelés a vevő részéről vételi ajánlatnak minősül, amihez a vevő legkésőbb a Vállalkozás részéről történő visszaigazolásig kötve van. A Vállalkozás leadott megrendelést ellenőrzi és írásban, email útján 2 munkanapon belül visszaigazolja. A Vállalkozás fenntartja magának a jogot, hogy bármilyen megrendelést indokolás nélkül visszautasítson. A Vállalkozás írásbeli visszaigazolása hiányában a felek között nem jön létre szerződés, a Vállalkozás semmilyen teljesítésre nem köteles.

A Vállalkozó visszaigazolása tartalmazza a megrendelt termékek tételes felsorolását, azok vételárát, a fizetés módját és határidejét, a termékek átvételének módját és határidejét, a szállítási költséget. Amennyiben a vevő a Vállalkozás visszaigazolásával szemben 48 órán belül nem emel kifogást, úgy a felek közötti szerződés a Vállalkozás visszaigazolásával egyező tartalommal létrejön, és a felek ahhoz kötve vannak. A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, azt a Vállalkozás nem iktatja, utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Amennyiben a felek közötti szerződés a Vállalkozó visszaigazolásának hiányában nem jön létre, azonban a vevő a termékek vételárát már kifizette, úgy annak visszautalásáról a Vállalkozás automatikusan, a visszautalásra okot adó körülményről való tudomásszerzéstől számított 72 órán belül intézkedik.

A Vállalkozás lehetővé teszi a megrendelések ellenértékének kifizetését az OTP SimplePay szolgáltatás használatával. A SimplePay fizetés használatával a vevő kifejezetten tudomásul veszi az alábbiakat:

„A vevő tudomásul veszi, hogy a “Herczeg és Társa” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 6727 Szeged, Lőwy Sándor u 33B) adatkezelő által a https://kizofish.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

 • Számlázási és szállítási név
  • Számlázási és szállítási cím
  • Email cím
  • Telefonszám
  • Adószám (ha van a vevőnek)

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési  tájékoztatóban,  az  alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff”

A visszaigazolt megrendelés tartalmazza a szállítási határidőt és a termékek átvételének módját. A termékek átvételére futárszolgálat útján házhozszállítással van lehetőség. A Vállalkozás üzlethelyiséget nem tart fenn, az irodában árukészletet nem tart, személyes vásárlásra nincs lehetőség. A megrendelés visszaigazolásában rögzített szállítási a Vállalkozástól független okokból változhat, szállítási késedelem állhat be. A Vállalkozás kifejezetten kizárja a felelősségét a szállítási késedelemért, az abból eredő esetleges hátrányokért. Amennyiben a visszaigazolt megrendelésben rögzített határidő elteltét követő 15 napon belül sem történik meg a termékek leszállítása a vevő címére, úgy a vevő jogosult írásbeli nyilatkozattal a megrendeléstől elállni, mely esetben a vevőt fizetési kötelezettség nem terheli. Elállási nyilatkozat hiányában a vevő a késedelmesen szállított terméket is köteles átvenni.

A termékek átvételénél a vevő köteles a csomagok sértetlenségét és számát ellenőrizni, és a tapasztalt hiányosságot az átvételi jegyzőkönyvben feltüntetni. – az átvételt követően a vevő nem hivatkozhat a csomagok sérülésére vagy hiányzó csomagra.

4.  Garanciális feltételek

A Vállalkozás a termékek megfelelőségéért a jogszabályokban előírt szavatosságot és jótállást vállalja.

4.1.  Kellékszavatosság

A Vállalkozás kellékszavatossággal tartozik hibás teljesítés esetén. A Vállalkozás hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

 • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Vállalkozásnak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a vevőnek okozott érdeksérelmet; vagy
  • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a vevő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.

A vevő a hibát a felfedezése után késedelem nélkül köteles a Vállalkozással közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a vevő a felelős.

A kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított 1 év alatt évül el – fogyasztóval kötött szerződés esetén 2 év alatt. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Vállalkozást terhelik.

Fogyasztóval kötött szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. E vélelem hiányában a hibás teljesítés bizonyítása a vevőt terheli.

4.2.  Termékszavatosság

A Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog hibája esetén a fogyasztó követelheti a Vállalkozástól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a Vállalkozás által történt értékesítésekor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a Vállalkozás által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A hibás teljesítés bizonyítása a vevőt terheli.

Termékszavatossági igényként a fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A Vállalkozást a termékszavatosság az értékesítéstől számított 2 évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Vállalkozással közölni.

A Vállalkozás kizárólag akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 • a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 • a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 • a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

4.3.  Jótállás

A Vállalkozás a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján kötelező jótállással tartozik a fogyasztóval kötött szerződés keretében eladott új tartós fogyasztási cikkre.

A jótállás időtartama a 151/2003 Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés alapján:

 1. 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 2. 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 3. 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A Vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetők.

A Vállalkozás mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, így például, ha a hibát

 • szakszerűtlen üzembe helyezés okozta – kivéve, ha az üzembe helyezést a Vállalkozás vagy annak megbízottja végezte;
 • nem rendeltetésszerű használat okozta; helytelen tárolás, kezelés, rongálás okozta; elemi kár, természeti csapás okozta.

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

4.4.  Garanciális jogok érvényesítése

A vevő hibás teljesítés esetén a kellékszavatossági, a termékszavatossági vagy a jótállási jogait érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt egyszerre csak az egyik jogának érvényesítését kezdeményezheti.

A hibás teljesítés miatti igényt a vevő írásban köteles jelezni a Vállalkozás felé, aki annak kivizsgálását 2 munkanapon belül megkezdi.

A Vállalkozás nyomatékosan felhívja a vevők figyelmét, hogy kellékszavatossági, termékszavatossági és jótállási igények érvényesítése esetén a vevőt terheli annak bizonyítása, hogy az új tartós fogyasztási cikkek üzembehelyezése a megfelelő képzettséggel rendelkező minősített szakember végezte. A vevőt terheli továbbá annak bizonyítása is, hogy az új tartós fogyasztási cikkek megfelelő karbantartásra kerültek. A Vállalkozás a szakszerű beüzemelés vagy karbantartás hiányára nem hivatkozhat, ha a termék beüzemelését vagy karbantartását a Vállalkozás vagy annak megbízottja végezte.

5.  Az elállási jogra vonatkozó tájékoztatás

A fogyasztónak minősülő vevő a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján az elektronikusan megkötött szerződéstől a rendeletben meghatározott feltételek szerint elállhat.

A fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 • a terméknek,
 • több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

A fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

A fogyasztót nem illeti meg elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

Ha a fogyasztó elállási jogával élni kíván, úgy erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozatát köteles eljuttatni a Vállalkozás részére (postán vagy emailben) az 1. pontban megjelölt címek egyikére. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát e rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a fogyasztó a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.

6.  Az elállás joghatásai

Ha a fogyasztó eláll a megrendelt termékekre vonatkozó szerződéstől, akkor a Vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztó a Vállalkozás által felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott). A Vállalkozás a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag azonban a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Amennyiben a fogyasztó a terméket már átvette, úgy köteles a Vállalkozás részére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a kizofish.flora@gmail.com címre. A határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztó viseli. A Vállalkozás a terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában veszi vissza.

A Vállalkozás jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg a terméket vissza nem kapta, vagy a fogyasztó annak visszaküldését nem igazolta – amelyik előbb bekövetkezik.

7.  A Vevő és a Vállalkozás közötti vitás kérdések rendezése

A Vevő a megrendelt termékekkel, illetve a Vállalkozás tevékenységével kapcsolatban panaszt terjeszthet elő a Vállalkozásnál a Vállalkozás 1. pontban megjelölt elérhetőségein.

Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vállalkozó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

 1. személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,
 2. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az Fgy. tv. 17/A. § (6) bekezdésben foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni,

egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az Fgy. tv. 17/A. § (6) bekezdésben írtak szerint köteles eljárni.

 • Szóbeli panasz

A Vállalkozás a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal kivizsgálja és orvosolja. Amennyiben a Vállalkozásnak nincs lehetősége arra, hogy a szóbeli panaszt azonnal kivizsgálja és orvosolja, akkor jegyzőkönyvet vesz fel és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Vállalkozó köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a Vállalkozó nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vállalkozás a jegyzőkönyv másolati példányát a vevőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

 • Írásbeli panasz

A Vállalkozás – az azonnal orvoslásra nem került panaszt – egyedi azonosítóval látja el a panasz azonosíthatósága érdekében.

A Vállalkozás a panaszt haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül kivizsgálja. A Vállalkozás a panasz kivizsgálásának eredményét írásban közli a vevővel a panasz megtételét követő legfeljebb 30 napon belül. A 30 napos határidőt a Vállalkozás megtartottnak tekinti, amennyiben az írásbeli válasz megküldése a panasz megtételétől számított 30. napon megtörténik.

Amennyiben a vevő panasza elutasításra kerül, a Vállalkozás az elutasítás indokáról tájékoztatja a vevőt.

Az írásbeli panaszt a Vállalkozó – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozó indokolni köteles.

A Vállalkozó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Vállalkozó köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Vállalkozó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Vállalkozó a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vevőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Vállalkozó az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

7.1.  Bírósági eljárás kezdeményezése

Amennyiben a Vállalkozás és a vevő között létrejött szerződésből vagy azzal kapcsolatban vita merül fel és a felek a vitát a felmerülésétől számított 30 napon belül nem tudják barátságos úton megoldani, akkor a jogvita rendezésére a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult.

7.2.  A fogyasztókat megillető további vitarendezési lehetőségek

 • Panasztételi lehetőség a fogyasztóvédelmi hatóságnál

A fogyasztó a panaszaival elsősorban a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. A járási hivatal elérhetősége a jarasinfo.gov.hu alatt található.

 • Békéltető testülethez fordulás lehetősége

A fogyasztó jogosult a Vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni: Az Fgy. tv. 17/A. § (1a) bekezdése alapján tájékoztatjuk, hogy a békéltető testület elérhetőségei az alábbiak:

A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét;
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

8.  Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform itt érhető el: ODR link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

9.  Felhasználás egyéb feltételei

A Vevő a https://kizofish.hu oldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Vállalkozó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Vállalkozó kizár minden felelősséget a https://kizofish.hu oldal használói által tanúsított magatartásért. Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a https://kizofish.hu oldal használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vevő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Vállalkozó ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Vevő elfogadja, hogy a https://kizofish.hu oldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a https://kizofish.hu oldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Vevő államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Vevőt terheli a felelősség.

Amennyiben a Vevő a https://kizofish.hu oldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Vállalkozónak. Ha a Vállalkozó jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására. Vállalkozó és Vevő között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Vevő törli a regisztrációját, vagy ha a Vállalkozó törli a Vevő regisztrációját.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 45. § szerinti, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-ának megfelelő kizárólag az Ön kérése esetén kerül kiállításra a Szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokról, és kizárólag az Ön által megadott adatok alapján. Mint adatszolgáltató az Ön kötelezettsége és felelőssége, hogy valós adatok kerüljenek megadásra. Az adatkezelés időbeli hatálya az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott 5 évig tart.

10.  Árak

A https://kizofish.hu oldalon feltüntetett árak a szerződéses ajánlat részét képezik és nem ajánlott árak. Az online webáruházban feltüntetett árak mindig aktuálisak és érvényesek. Az egyes termékek mellett feltüntetett árak végső árak (az ÁFÁ-t és egyéb esetleges adókat, illetékeket tartalmazzák), amelyek a Vevő által az adott termékért fizetendők (azonban nem tartalmazzák a szállítási díjat, amely díj a Vásárló választása szerint a „Kosárban“ feltüntetésre kerül).

Az akciós árak a készlet erejéig (a speciális akciós áron elérhető termékek száma feltüntetésre kerül) vagy korlátozott ideig érvényesek.

A Vállalkozó “eredeti árként” a terméknek a https://kizofish.hu oldalon az árcsökkentést megelőző 30 napos időszakban alkalmazott legalacsonyabb árát tűnteti fel, többnyire oly módon, hogy azt áthúzással jelöli a termék aktuális árának feltüntetése mellett. Az így számított eredeti árhoz képest kedvezménnyel kínált akciós árat, – amennyiben az ár nem változik – a Vállalkozó az árcsökkentés kezdetét követő legfeljebb 90 napig kommunikálja kedvezményes árként a Vevők felé. 

Az eredeti ár kiszámításánál, az egyedi promóciós kódok, kuponok keretében nyújtott engedmények – melyek nem minden Vevő számára automatikusan elérhetőek – nem kerülnek figyelembevételre.

 1. Szintén nem kerülnek figyelembevételre az eredeti ár kiszámítása esetén az egyedi kedvezmények, illetve minden olyan árelőny, amelyet a Vállalkozó bármilyen egyedi körülményre tekintettel biztosít a Vevő számára.
 2. Ha a termékre vonatkozó árcsökkentés mértéke az első árcsökkentést követő 90 napon belül fokozatosan növekszik, akkor az eredeti ár az árcsökkentés első alkalmazása előtti eredeti ár (azaz az első árcsökkenés előtti 30 nap legalacsonyabb ára).

A Vevő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó jogosult egyoldalúan elállni a szerződéstől abban az esetben, amennyiben a Vevő által megrendelt termékek ára a Vállalkozó belső rendszerének hibájából tévesen jelenik meg a honlapon és erről a hibáról a Vállalkozó a Vevőt tájékoztatja. Ebben az esetben a Vállalkozó visszafizeti a Vevő részére a hibásan feltüntetett és a Vevő által megfizetett vételárat. Példák az ár hibásan történő feltüntetésére:

 1. A termék ára első ránézésre helytelen (pl.: nem veszi figyelembe a beszerzési árat);
 2. A termék áránál egy vagy több számjeggyel több, ill. kevesebb van;
 3. A termékre vonatkozó kedvezmény meghaladja az 50%-ot, úgy, hogy a termék nem része semmilyen különleges marketingkampánynak vagy kiárusítási akciónak és nincs ilyen speciális szimbólummal ellátva;
 4. A Vállalkozó felhívja a figyelmet, hogy információs rendszere az egyértelműen hibás árral ellátott termékeknél is automatikusan azt az információt tünteti fel, hogy akciós, ill. kiárusításban lévő termékről van szó. Amennyiben kérdéses, hogy a termék ára ténylegesen leértékelt vagy csak szemmel láthatóan hibáról van szó, a Vevő köteles kapcsolatba lépni a Vállalkozóval az ár ellenőrzése érdekében.

A Vállalkozó fenntartja a jogát, hogy érvénytelennek tekintse azon adásvételi szerződéseket, amelyek során személyes vagy bankkártya adatokkal stb. visszaéltek, illetve amennyiben arról bíróság vagy egyéb hatóság ekként döntött és erről a Vállalkozó a Vevőt tájékoztatja.

A Vállalkozó érvénytelenítheti a vásárlási szerződést, ha a Vevő áthágja a kedvezményes vagy egyéb kupon felhasználási feltételeit. Különösen vonatkozik ez az alább felsorolt esetekre:

 1. A kedvezménykupont más termékhez használták fel, mint amihez ki lett állítva;
 2. A kedvezménykupont más kedvezménnyel együtt érvényesítették, bár a kedvezmények párosítása nem volt kimondottan megtiltva;
 3. A vásárlás nem érte el a megszabott minimum összeget, amikor a kedvezménykupont felhasználták.
 4. Ha a Vállalkozó tudomására jut, hogy a kedvezménykupont már felhasználták.

A Vevő tudomásul veszi, hogy a fentiekben felsorolt esetekben nem jön létre érvényes adásvételi szerződés és a Vállalkozó a Vevő ily módon történő szerzését jogcím nélküli szerzésnek tekinti.

A Vevő tudomásul veszi, hogy az 1 és 2 forintos címletű érmék forgalomból való kivonása miatt szükséges a termékek árának kerekítése az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. Törvény alapján. Az ilyen kerekítés következtében a termék véges árában enyhe eltérés fordulhat elő.

 1. PROMÓCIÓK, KUPON BEVÁLTÁS, TÖRZSVÁSÁRLÓI KUPONOK

A Vállalkozó egyedi azonosító kóddal ellátott kuponokat bocsájthat ki vagy részt vehet promócióban. A kuponok a https://kizofish.hu oldalon megvásárolható termékek vételára vonatkozásában százalékos mértékű, fix összegű kedvezményre, felajánlott ajándék termékre vagy ezek kombinációjára jogosíthatnak. A fix összegű kupon esetében feltüntettet összeg minden esetben bruttó értékben és forintban értendő.

 • Kuponok beváltása online

A “Tovább a pénztárba” gombra kattintva az ún. checkout felületen megtalálható kuponkód megadására szolgáló beviteli mezőbe tudja beírni. A beírást követően a „Beváltás” gombra kattintással váltható be a kupon. Kupon beváltása esetén a végösszeg módosul, levonásra kerül a kupon értéke vagy a kedvezmény mértéke.

Egyszerre csak egy kupon érvényesíthető. A kupon beváltásakor pontosan kell megadni a kuponkódot! A kupon beírásakor a kupon karaktereit kell beírni figyelve a kis és nagybetűkre!

A kuponkódot célszerű másolással beilleszteni a megadott mezőbe, ekkor figyeljen, hogy se a kuponkód elé, se a kuponkód mögé ne másoljon szóközt.

 • Törzsvásárlói kuponok

A Vállalkozó a hűséges vásárlóinak Törzsvásárlói kupont ajándékoz, mely egy 10%-os kedvezményre jogosítja fel az Ügyfelet. A Törzsvásárlói kuponnak nincs lejárati dátuma és valamennyi vásárlás végösszegénél felhasználható. A Törzsvásárlói kuponhoz a Vállalkozó egy egyedi VIP kódot generál és az Ügyfél által megadott névre és e-mail címre kerül kiállításra.

 • Törzsvásárlói kuponok beváltása online

A “Tovább a pénztárba” gombra kattintva az ún. checkout felületen megtalálható kuponkód megadására szolgáló beviteli mezőbe tudja beírni. A beírást követően a „Beváltás” gombra kattintással váltható be a kupon. Kupon beváltása esetén a végösszeg módosul, levonásra kerül a 10% kedvezmény.

A Törzsvásárlói kupon nem vonható össze más promócióval, egyszerre csak egy kupon érvényesíthető. A kupon beváltásakor pontosan kell megadni a kuponkódot! A kupon beírásakor a kupon karaktereit kell beírni figyelve a kis és nagybetűkre! A kuponkódot célszerű másolással beilleszteni a megadott mezőbe, ekkor figyeljen, hogy se a kuponkód elé, se a kuponkód mögé ne másoljon szóközt.

12.  Magatartási kódex

A Vállalkozás nem tartozik magatartási kódex hatálya alá.

13.  Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása

Vállalkozó jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vevők előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a https://kizofish.hu oldal első használata alkalmával válnak hatályossá Vevővel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

14.  Irányadó jog

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre a magyar jogszabályok irányadók.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2023.06.12.

0
  0
  Kosár
  Üres a kosaradVissza a webshopba
  Scroll to Top
   
  Még nem adtál hozzá terméket a listához!