Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő adatai:
Név: “Herczeg és Társa” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 6400 Kiskunhalas, Thúry József utca 4. C. ép. 1. em. 5.
Fióktelep: 6723 Szeged, Szent László utca 20. I. em. 2. ajtó
Cégjegyzékszám: 03-06-107779
Nyilvántartó cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 20517584-2-03
Email cím: kizofish.flora@gmail.com
Telefonszám: +36 30 208 3982

Jelen adatkezelési tájékoztató a “Herczeg és Társa” Bt. https://kizofish.hu weboldallal kapcsolatos adatkezelési tevékenységének szabályait tartalmazza az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: Rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.) való megfelelés céljából.

A “Herczeg és Társa” Bt. a jelen tájékoztatóban meghatározottak alapján kezeli az érintettek személyes adatait. Az adatkezelés kizárólag a jelen tájékoztatóban rögzített adatkezelésekhez és az ott meghatározott adatkezelési célokra történik, a szükséges mértékben, ideig és módon. Az adatok biztonsága érdekében a “Herczeg és Társa” Bt. megtesz minden szükséges és elérhető biztonsági intézkedés mind technikai szempontból, mind az adatkezelésben közreműködő személyek eljárása, illetve tevékenysége szerint.

1.  Az adatkezelések kapcsán alkalmazott jogszabályok jegyzéke

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április

27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

(általános adatvédelmi rendelet) (GDPR);

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

2.  Fogalommeghatározások

 1. személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,

genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 • „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 • „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz,

nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 1. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 1. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 1. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 1. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

3.  A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A “Herczeg és Társa” Bt. a https://kizofish.hu weboldallal kapcsolatban kizárólag a jelen tájékoztatóban rögzített adatkezelésekhez és az ebben meghatározott adatkezelési célokra kezeli személyes adatait – kizárólag a szükséges mértékben, ideig és módon, mivel az érintettek magánszférája és információs önrendelkezési joga kiemelten fontos.

A személyes adatait csak olyan körben gyűjtjük és használjuk fel, amelyben az szükséges a weboldal működéséhez és a tartalmaink és szolgáltatásaink nyújtásához, például, amikor regisztrál a weboldalunkon, bejelentkezik a már meglévő vásárlói fiókjába vagy termékeket rendel. A személyes adatait kizárólag a GDPR rendeletben meghatározott jogalapok és alapelvek szerint gyűjtjük és használjuk fel.

A személyes adatai biztonsága kiemelkedően fontos számunkra. Ezért meghatározott technikai és szervezési intézkedéseket vezettünk be, annak érdekében, hogy megvédjük az általunk kezelt adatait, így megelőzve elvesztésüket, vagy azt, hogy azokkal harmadik személyek visszaéljenek.

3.1.  Regisztráció

A https://kizofish.hu a “Herczeg és Társa” Bt. weboldalra vonatkozó ÁSZF-fel összhangban a vásárlás könnyítése és a weboldal szolgáltatásainak teljeskörű igénybevétele céljából regisztrációs lehetőséget biztosít az érdeklődők számára. A regisztrált felhasználók megtekinthetik korábbi rendeléseiket, újabb rendelések rögzítése során a megrendelői adatokat a weboldal automatikusan kitölti, valamint a weboldal „Rekord lista” menüjében rögzíthetik fogásaikat.

Az adatkezelés célja: A weboldal szolgáltatásainak biztosítása. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

A regisztrációhoz kötelezően kezelt adatok köre:

 • Név
 • Email cím

A megrendelések gyorsabb rögzítéséhez megadható adatok köre:

 • Név
 • Email cím
 • Szállítási cím
 • Számlázási cím
 • Telefonszám

Az adatok megismerésére a “Herczeg és Társa” Bt. munkavállalói jogosultak.

Az adatkezelés időtartama: Az adatok az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kerülnek tárolásra.

3.2.  Vevői megrendelés rögzítése

A vevők megrendeléseiket https://kizofish.hu webshopjában regisztrációval vagy anélkül is rögzíthetik.

Az adatkezelés célja: A vevői megrendelések rögzítése és teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: A felek közötti szerződés teljesítése érdekében történő adatkezelés. A kezelt személyes adatok köre:

 • Számlázási és szállítási név
 • Számlázási és szállítási cím
 • Telefonszám
 • Email cím
 • Adószám (ha van a vevőnek)

Az adatok megismerésére a “Herczeg és Társa” Bt. munkavállalói jogosultak. A szerződés teljesítése érdekében a szükséges adatok átadásra kerülhetnek harmadik fél adatkezelő részére

 • fuvarozó, könyvelő stb.

A “Herczeg és Társa” Bt. lehetővé teszi a megrendelések ellenértékének kifizetését az OTP SimplePay szolgáltatás használatával. A SimplePay fizetés használatával a vevő kifejezetten tudomásul veszi az alábbiakat:

„A vevő tudomásul veszi, hogy a “Herczeg és Társa” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 6400 Kiskunhalas, Thúry József utca 4. C. ép. 1. em. 5.) adatkezelő által a https://kizofish.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai

átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

 • Számlázási és szállítási név
 • Számlázási és szállítási cím
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Adószám (ha van a vevőnek)

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési                          tájékoztatóban,           az         alábbi linken tekinthető       meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Az adatkezelés időtartama: A felek közötti szerződés teljesítéséig, valamint a kapcsolódó garanciális jogok határ idejének elteltéig kerülnek tárolásra az adatok. Jogszabály (pl. adózási) ennél hosszabb határidőt is előírhat.

3.3.  Vásárlói elégedettség mérés

Az Adatkezelő elkötelezett amellett, hogy a szolgáltatásait magas színvonalon nyújtsa. A vásárlók ellátásának garantálása és a részükre nyújtott szolgáltatások minőségének biztosítása érdekében az Adatkezelő rendszeresen vizsgálja a társaság tevékenységének hatékonyságát és a szolgáltatások színvonalát. Az Adatkezelő ennek érdekében vásárlói elégedettség mérést végez azáltal, hogy egy teljesen anonim válaszadást biztosító kérdőívet vagy egy erre mutató linket küld a vásárló részére a vásárlás során megadott e-mail címre. Az Adatkezelő a beérkezett visszajelzéseket kiértékeli és azokat az észrevételeket, amelyek megvalósítása hozzájárul a magasabb színvonalú szolgáltatásnyújtáshoz és az alkalmazott rendszerei keretei között megvalósíthatóak, az Adatkezelő beépíti a belső folyamataiba. Amennyiben a változások a szabályzatok módosítását is igénylik, azokat a soron következő módosítás alkalmával átvezeti. A felmérés eredményéről és a felmérés eredményeként bekövetkező változásokról az Adatkezelő a honlapján tájékoztatja vásárlóit.

Az adatkezelés célja: A webáruházában történő vásárlás után a termékek/szolgáltatások értékelése, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, a webáruház hatékonyságának növelése, szolgáltatások színvonalának javítása.

Az adatkezelés jogalapja: A fokozódó piaci verseny és az Adatkezelő kiskereskedelmi piacán jelenleg meglévő és bővülni remélt piacrésze azt az állandó elvárást támasztja az Adatkezelővel szemben, hogy monitorozza a vásárlói véleményeket. Ezáltal az adatkezelőnek jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja] fűződik ahhoz, hogy szolgáltatásaival kapcsolatban rendszeres vásárlói visszajelzéseket (legyen az akár pozitív vagy negatív) kapjon, mely által lehetősége nyílik azok minőségének, színvonalának folyamatos fejlesztésére.

A kezelt személyes adatok köre: név, email cím, telefonszám, IP cím

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Az adatkezelés időtartama: Ön egy termék vásárláshoz kapcsolódóan egy e-mailt fog kapni a vásárlást követő 60 napon belül. Ennek tárgya a vásárlói elégedettség mérés (pl. vásárlási élménnyel, weboldali elégedettséggel kapcsolatban, keresett termékek körével kapcsolatban, Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan, stb.)

A személyes adatokat Adatfeldolgozó 60 napig őrzi, annak érdekében, hogy a negatív visszajelzést adott vásárlókat vissza tudja hívni. Ezt követően minden személyes adat törlésre kerül.

Adatfeldolgozói feladat: A vásárló elégedettséget mérő kérdőív kitöltése az Adatfeldolgozó honlapján történik. Adatfeldolgozó ennek érdekében a vásárló részére a megadott email címre email üzenetet küld, mely a kérdőív eléréséhez szükséges linket tartalmazza.

Felhívjuk figyelmét, hogy a vásárlói elégedettség mérés kitöltése nem kötelező, így Ön dönthet úgy is, hogy az e-mailben küldött linket nem nyitja meg, így nem lép be az adatfeldolgozó honlapjára és nem tölti ki a kérdőívet. Amennyiben a link megnyitása mellett dönt, az adatfeldolgozó a kérdőív kitöltésével kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót jelen tájékoztató keretében az Ön rendelkezésére bocsátja.

3.4.  Rekordlista

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra a https://kizofish.hu weboldalon, hogy a felhasználó a regisztrációját követően felölthesse az általa fogott halra vonatkozó adatokat, valamint egy kapcsolódó fényképet.

E feltöltés a felhasználó szabad döntésén alapul, azzal kapcsolatban az Adatkezelőt sem a valóságnak megfelelőség vizsgálata, sem pedig egyéb vizsgálati kötelezettség nem terheli. E feltöltés önkéntes, így a felhasználó önkéntes hozzájárulásának alapul.

E rekordlista a https://kizofish.hu weboldalon található adatlap kitöltésével történik, melyen az alábbi adatok adhatóak meg:

 • Feltöltés dátuma
 • Halfaj
 • Név
 • Egyesület
 • Hal tömege
 • Hal testhossza
 • Hal kerülete
 • Fogás időpontja
 • Fogás helyszíne
 • Csali, etetőanyag
 • Módszer, felszerelés
 • Egyéb körülmények

A Rekordlistán található űrlap kitöltésével Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Ön által közölt adatokat, valamint fényképet az Adatkezelő a https://kizofish.hu weboldalon megjelenítse. Az Önről gyűjtött személyes információkat arra is felhasználhatjuk, hogy személyes használati élményt nyújtsunk webhelyeinken vagy szolgáltatásainkban, például az Ön számára érdekes tartalmat kínáljunk, vagy megkönnyítsük a navigációt oldalainkon. Az információkat webhelyeink fejlesztéséhez is felhasználhatjuk.

4.  A személyes adatok tárolásának módja

A “Herczeg és Társa” Bt. az adatokat elektronikusan tárolja és megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

5.  A személyes adatok továbbítása harmadik országba

Az érintettek adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba.

6.  Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

Az érintettek adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

7.  Az érintettek megillető jogok az adatkezelés során

Az érintettet megillető jogok az adatkezelések kapcsán:

 • tájékoztatáshoz való jog,
 • hozzáféréshez való jog,
 • helyesbítéshez való jog,
 • törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog”,
 • korlátozáshoz való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • adathordozhatósághoz való joga,
 • hozzájárulás visszavonásához való jog, – panaszjog,
 • bírósági jogorvoslathoz való jog.

7.1.  Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett az adatkezelés bármely szakaszában tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől az alábbiak szerint. Ebben az esetben az adatkezelőnek a tájékoztatást haladéktalanul, de legkésőbb 25 napon belül meg kell adnia.

Az adatkezelő a tájékoztatást csak akkor tagadhatja meg, amennyiben bizonyítja, hogy az érintett nem azonosítható, az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzó.

Ha az adatkezelő nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének, akkor 25 napon belül tájékoztatnia kell az érintettet az intézkedés elmaradásáról, annak okáról, valamint az érintett jogáról, hogy az adatkezeléssel összefüggésben panasszal élhet, ill. bírósághoz fordulhat. A panasz, ill. bírósági jogorvoslat részleteivel kapcsolatban jelen tájékoztató lentebb részletes információkat tartalmaz.

A tájékoztatást és intézkedést az adatkezelőnek az érintett számára díjmentesen kell biztosítania. Azonban kivételesen észszerű mértékű díjat számolhat fel az adatkezelő, vagy megtagadhatja a tájékoztatást és intézkedést, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzó.

7.2.  Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon.

A hozzáférési jog alapján az érintettet az alábbi információkról kell tájékoztatni kérés esetén:

 1. az adatkezelés céljai;
  1. az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
  • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
  • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • a felügyeleti hatósághoz (NAIH) címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, vagy ezek hiánya, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel, amelynek felmerülése esetén az érintettet a költségekről előzetesen tájékoztatjuk.

Amennyiben az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az adatkezelő széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az érintett rendelkezésére, kivéve, ha azt más formátumban kéri.

7.3.  Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó, pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

7.4.  Törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog”

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  1. amennyiben az adatkezelés alapja az érintett hozzájárulása, és az érintett visszavonja a hozzájárulását az adatkezeléshez, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  1. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  1. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fenti felsorolás értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A fenti esetekben meghatározott törlési kérelemnek az adatkezelő nem köteles eleget tenni, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, és a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Amennyiben a fenti okok valamelyik fennáll, és az adatkezelő nem köteles eleget tenni az érintett törlési kérelmének, úgy 25 napon belül köteles az érintettet tájékoztatni ezen körülményről, annak indokának megjelölésével.

7.5.  Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  1. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  1. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  1. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

7.6.  A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet köteles tájékoztatni a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

7.7.  Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

 1. az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul és
  1. az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

7.8.  Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.9.  Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása

 • az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonja. Azonban a hozzájárulás visszavonásával a visszavonás előtti adatkezelés nem válik jogszerűtlenné.

A hozzájárulás visszavonása megvalósul a kizofish.flora@gmail.com címre küldött, törlés iránti kérelemmel.

8.  Jogorvoslat, Panaszjog, Bírósági jogorvoslat

 • Panaszjog

Az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabálysértő. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH).

A panaszjog gyakorlása nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy az érintett, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése jogszabálysértő módon történik, egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati eszközhöz forduljon.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, amelynek elérhetőségei az alábbiak:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06-1/391-1400 Fax:

06-1/391-1410

Honlap: www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

8.2.  Bírósági jogorvoslathoz való jog a NAIH, vagy más felügyeleti hatóság döntésével szemben

Amennyiben adatkezelésével kapcsolatban a felügyeleti hatósághoz fordult (NAIH) és a hatóság döntést hozott az ügyében, akkor az adatkezelés érintettje jogosult ezzel a döntéssel szemben bírósági jogorvoslatot kezdeményezni. Az előbbi bírósági jogorvoslathoz való jog akkor is megilleti az érintettet, ha az illetékes felügyeleti hatóság (NAIH) nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal (NAIH) szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

8.3.  Az adatkezelővel, vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

Az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy bírósági jogorvoslatot vegyen igénybe, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem jogszabályszerű kezelése következtében megsértették az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogait. A bírósági jogorvoslathoz való jog gyakorlása nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy az érintett, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése jogszabálysértő módon történik, egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati eszközhöz forduljon, vagy panasztételi jogát gyakorolja.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

9.  Kártérítési felelősség és sérelemdíj

Amennyiben a nem megfelelő adatkezelés az érintettnek kárt okozott, akkor a kár megtérítéséért az adatkezelő felel. Az érintett kártérítési vagy sérelemdíj iránti igényét elsősorban az adatkezelővel szemben érvényesítheti.

10.  Az adatvédelmi incidens és annak kezelése

Az Európai Adatvédelmi Rendelet (GDRP) alapján adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatvédelmi incidens esetén az adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül bejelenti az incidenst az illetékes felügyeleti hatóságnak, illetve tájékoztatja az érintettet, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

0
  0
  Kosár
  Üres a kosaradVissza a webshopba
  Scroll to Top
   
  Még nem adtál hozzá terméket a listához!